Công văn 613/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 24/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020

Công văn 613/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 24/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020

Bài viết liên quan