"NGHĨA SƯ ĐỒ" TRÌNH BÀY NGỌC THUYÊN - BÍCH NHUẦN CÙNG TỐP MÚA