TRƯỜNG MN NAM HÀ, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH. HDCMDT KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ VÀ PHÒNG CHỐNG NGUY HIỂM